Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zielone Wzgórze - Esencja Wypoczynku

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAERTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie, adres: os. XXX-lecia 5/2/3, 57-402 Nowa Ruda, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 0000339968, NIP 894-298-62-29 
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych osobowych KAERTUR Sp. z o.o. pisząc na adres pocztowy KAERTUR Sp. z o.o. lub adres elektroniczny: biuro@kaertur.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pana/Pani dane osobowe wskazane podczas rezerwacji będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług hotelowych to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ;
  b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wymaga uzyskania zgody na ich przetwarzanie, ale musi Pan/Pani być świadomy/świadoma, że odmowa podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy co jest jednoznaczne z odmową wykonania usługi.
 2. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newslettera) i/lub na kontakt telefoniczny Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  a) Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji usług hotelarskich.
  b) W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa powyżej, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e – mail administratora danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny zainstalowany w budynku i na terenie pensjonatu w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Pensjonatu Zielone Wzgórze i innym osobom przebywającym na terenie obiektu to jest na podstawie art. 6 lit. d RODO.
 4. Administrator przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
  a) firmom świadczącym usługi informatyczne tj. obsługującym systemy rezerwacji, rozliczającym transakcje płatnicze itp.
  b) firmom dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane),
  c) firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez gościa takiej usługi,
  d) firmie prowadzącej księgowość Administratora danych,
  e) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – firmom świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera.
 5. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.
 6. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni licząc od dnia nagrania, a następnie zostaną usunięte. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Administratora. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

3. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec KAERTUR Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez KAERTUR Sp. z o.o. 
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
Administrator informuje o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.
Szukaj