Ogólne warunki rezerwacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

1. Definicje

Użyte w niniejszych warunkach słowa oznaczają :

Sprzedawca – KAERTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie będąca właścicielem obiektu,

Obiekt – miejsce, w którym świadczone są usługi noclegowe, gastronomiczne i inne wymienione w ofercie,

Klient – osoba prawna lub fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnej dokonująca rezerwacji w imieniu gości/gościa, odpowiedzialna za płatności tytułem realizowanych świadczeń oraz za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez gościa/gości.

Gość/Goście – osoba(y) uprawniona(e) do korzystania ze świadczeń zakupionych przez Klienta,

Pokój – pomieszczenie przygotowane do zakwaterowania gościa/gości o standardzie i wyposażeniu opisanym w ofercie lub(i) ulotkach reklamowych chyba, że treść umowy stanowi inaczej,

Potwierdzenie rezerwacji  – dowód na piśmie, dokument potwierdzający rezerwację miejsc.

2. Zawarcie umowy. Warunki płatności.

2.1. Rezerwacja może być dokonana przez internet, faksem, telefonicznie, pocztą lub osobiście w recepcji. Sprzedawca po otrzymaniu rezerwacji sprawdza dostępność miejsc zgodnie ze złożoną rezerwacją i informuje Klienta o możliwościach przyjęcia rezerwacji.

2.2. Sprzedawca po przyjęciu rezerwacji wydaje Klientowi  Potwierdzenie rezerwacji, które zawiera liczbę świadczeń oraz termin ich realizacji.

2.3. Wpłacenie przez Klienta zadatku lub całej wartości zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszych warunkach.  Zadatek należy wpłacić w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Brak takiej wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z anulacją rezerwacji, a umowę uważa się za rozwiązaną z winy Klienta. W przypadku przelewów bankowych o dacie wpłaty zadatku decyduje data wpływu na konto. Na równi z zawarciem umowy traktowane jest także podpisanie karty meldunkowej.

2.4. Zapłata pozostałej kwoty winna nastąpić przed wydaniem kluczy Klientowi. Świadczenia zamówione dodatkowo na miejscu będą regulowane przez Klienta na bieżąco lub przy wymeldowaniu.

2.5. Klient jest zobowiązany na życzenie Sprzedawcy okazać dowody wpłaty oraz Potwierdzenie rezerwacji.

2.6. W wypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w ofercie i danymi w Potwierdzeniu rezerwacji, dokonanie wpłaty przez Klienta oznacza zaakceptowanie danych podanych w Potwierdzeniu rezerwacji.

2.7. Dodatkowe życzenia Klienta wykraczające poza zakres oferowanych i opłaconych przez Klienta usług, nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności przez Sprzedawcę, chyba że zostało to potwierdzone na piśmie.

3. Zakres świadczeń. Ceny.

3.1. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą obejmuje tylko i wyłącznie świadczenia wykazane w Potwierdzeniu rezerwacji.

3.2. Cenniki nie obejmują opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej). Jeżeli według prawa miejscowego właściwego ze względu na lokalizację obiektu istnieje obowiązek wniesienia opłaty miejscowej (klimatycznej) to Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta uiszczenia takiej opłaty. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty miejscowej Sprzedawca ma prawo odmówić wydania kluczy od pokoju. W tej sytuacji uważa się, że umowa została rozwiązana z winy Klienta.

3.3. Dojazd  oraz czas pobytu organizowane są przez Klienta, chyba że świadczenia te wyszczególnione są przez Sprzedawcę i zawarte w cenie lub dodatkowo płatne.

3.4. Informacje dodatkowe podane w opisie, a dotyczące infrastruktury miejscowości, w której Gość/Goście odbywa(ją) wypoczynek, nie stanowią integralnej części umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3.5. Dzieci do lat 3 nie wnoszą odpłatności za pobyt, jeżeli nie zajmują oddzielnego miejsca do spania i nie korzystają z wyżywienia.

4. Przyjazd, pobyt, wyjazd. Skrócenie, przedłużenie pobytu.

4.1. Pokoje  w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.

4.2. Przybycie gościa/gości przed rozpoczęciem doby hotelowej nie zobowiązuje przedstawiciela Sprzedawcy do wcześniejszego udostępnienia pokoju.

4.3. Wykwaterowanie gości/gościa następuje w ostatnim dniu pobytu określonym w Potwierdzeniu rezerwacji przed upływem doby hotelowej. W przypadku wykwaterowania gości/gościa po godz. 11:00 naliczana jest opłata za kolejną dobę hotelową wg cennika obowiązującego w danym dniu.

4.4. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przyjazd lub pobyt Gości uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) Klientowi nie przysługuje zwrot za czas niewykorzystany oraz za niewykorzystane świadczenia (np. posiłki, zakwaterowanie itp.).W przypadku opóźnienia pobytu rezerwacja miejsc będzie ważna tylko do dnia następnego po dniu, w którym planowany był przyjazd gościa/gości i upłynie z końcem doby hotelowej. Po tym terminie Sprzedawca nie gwarantuje możliwości zakwaterowania i ma prawo w razie takiej potrzeby odstąpić miejsca innym klientom.

4.5. Jeżeli w sytuacji, o której mowa powyżej Klient zgłosi opóźnienie przyjazdu Sprzedawcy, Sprzedawca utrzyma rezerwację w mocy tylko przez okres, w którym pobyt byłby  równowartością wpłaconego zadatku i upłynie z końcem doby hotelowej (np. jeżeli wpłacona kwota jest równowartością pobytu przez 4 dni to pokój będzie oczekiwał na gości/gościa max. 4 doby hotelowe licząc od dnia planowanego przyjazdu włącznie).

4.6. Sprzedawca może przekazać pokój większy niż określa Potwierdzenie rezerwacji pod warunkiem, że Klient nie będzie zobowiązany dokonać dopłaty za dodatkowe miejsca w pokoju. W takim przypadku w takim pokoju mogą być zakwaterowane tylko goście wykazani w Potwierdzeniu rezerwacji bez prawa odsprzedaży wolnego miejsca w pokoju  lub dokwaterowania innej osoby.

4.7. Dzieciom w wieku 3-8 lat korzystającym z obniżonej stawki za pobyt, w przypadku braku możliwości noclegu na łóżku oferowanym w standardzie może być zaproponowany nocleg na sofie. Klient o takim przypadku zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, a dokonanie wpłaty zadatku lub całości wartości zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją takiej propozycji i przyjęciem informacji, że rozłożona sofa może obniżyć standard pokoju ze względu na ograniczenie zajmowanej powierzchni.

4.8. Obiekt nie zapewnia suszarek do odzieży oraz nie gwarantuje możliwości suszenia odzieży na urządzeniach zainstalowanych celem zapewnienia ogrzewania pokoi. Sprzedawca informuje, że w Obiekcie zainstalowano urządzenia centralnego ogrzewania sterowane automatycznie za pomocą sterowników i programatorów temperatury. Zimne grzejniki nie są efektem awaraii ogrzewania lecz może to być efekt działania sterowników, które odcinają dopływ ciepłej wody do grzejników w przypadku, gdy w pokoju jest zapewniona odpowiednia temperatura. Tmperatura ustawiona na pogramatorach nie jest niższa niż wynika ona z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury W sprawie warunków w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. oraz Dz. U. nr 109 z 2004r.

5. Powinności Gości.

5.1. Goście są zobowiązani przestrzegania regulaminu obiektu, w którym są zakwaterowani.

5.2. Dzieci liczone są tak jak osoby dorosłe za wyjątkiem zasady określonej w punkcie 3.5.

5.3. Sprzedawca nie gwarantuje zakwaterowania większej ilości osób niż określono to w Potwierdzeniu rezerwacji.

5.4 . Goście powinni utrzymywać obiekt w należytym stanie i dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.

5.5. Goście powinni zgłosić Gospodarzowi szkody wyrządzone przez nich podczas pobytu.

5.6. W obiekcie będą kwaterowane tylko osoby dorosłe oraz osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej.

6. Warunki rezygnacji, anulacja rezerwacji

6.1. W wypadku rezygnacji Klienta z potwierdzonej i opłaconej rezerwacji, kwoty wpłacone z tytułu rezerwacji podlegają zwrotowi po otrzymaniu pisemnej dyspozycji zawierającej nr konta bankowego, z potrąceniem odstępnego w wysokości 30% wartości zarezerwowanych świadczeń.

6.2. W przypadku rezygnacji Klienta, Klient może wskazać inne osoby, które będą korzystać z zamówionych świadczeń pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym Sprzedawcy.

6.3. W wypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku z powodów niezależnych od Sprzedawcy nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi - z potrąceniem kwot należnych za usługi Gościom już wyświadczone jeśli nastąpiło rozpoczęcie pobytu w wynajmowanym obiekcie.

 

Więcej w tej kategorii: Lokalizacja »

Lato nad morzem

Partnerzy

pensjonaty Bolesławówpensjonat Pensjonat Zielone Wzgórze